Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

TAFLOVÁNÍ
deštění, obkládání stěn nebo stropu dřevěnými deskami, běžné v pozdní gotice
TERAKOTA
pálená hlína, též výrobek z pálené hlíny, tvarovka
TORION
mohutná patrová dělostřelecká bašta podélného půdorysu se zaobleným čelem, v pozdně gotickém a raně novověkém opevnění
TRAKT
v architektuře prostor vymezený nosnými zdmi, např. jednotrakt, dvoutrakt, vícetrakt
TRÁM
vodorovný dřevěný nosný prvek
TRÁMOVÝ STROP
strop, jehož základním nosným článkem je trám. Trámy jsou osazeny v obvodové zdi, popřípadě vzepřeny středním průvlakem (nejmohutnějším nosným trámem).
TRIBUNA
tribuna (empora), vyvýšené místo v kostele, situované v západní části lodi či po stranách. Panská tribuna románských vlastnických kostelů, jíž mohl spojovat můstek s přilehlým sídlem, sloužila feudálnímu vlastníku kostela a jeho rodině, jiné, rozměrnější tribuny schopné pojmout řádový konvent obsahovaly kostely klášterů či komend, od pozdní gotiky a zejména v renesanci vznikaly zpěvácké tribuny zpěváckých (literátských) bratrstev v městských kostelech, zvané kůr, kruchta.
TRIFORIUM
v katedrální architektuře patrový ochoz nad arkádami, který se otevírá rovněž arkádami do interiéru kostela
TUMBA
vyvýšený kamenný náhrobek, někdy se sochařskou výzdobou (reliéf, skulptura)
TVAROVKA
stavební článek z pálené hlíny (terakoty) na rozdíl od cihly zvláštního tvaru a specifické funkce, např. ostění portálu nebo okna, klenebního žebra, římsy; pokud byla náhražkou za kámen, snažila se jej imitovat povrchovou úpravou, reliéfně zdobené t. se však mohly uplatnit též jako samostatný prvek fasády.
TVRZ
Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí.
TVRZIŠTĚ
místo zaniklé tvrze, dochované zpravidla jen v podobě terénního útvaru bez nadzemních pozůstatků zástavby
TYMPANON
Tympanon plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.