Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

PADACÍ, ZVODITÝ MOST
koncová pohyblivá část mostní konstrukce, ovládaná z brány hradu; most byl nejčastěji zavěšen na řetězech, navíjených rumpálem přes kladky, umístěné ve dvou otvorech v rozích vpadliny padacího mostu. Vzácnější jsou jiné dva typy padacího mostu: stěžejkový, zdvíhaný dvojicí rovnoramenných pák (stěžejek), jež prozrazují vysoké drážky nad portálem vjezdu, a kolébkový, fungující na principu „kolébky", dvouramenné páky, který umožňoval v uzavřené poloze nejen zakrýt bránu přední stranou mostovky, ale současným sklopením její druhé poloviny odkrýt propadliště (vlčí jámu) v průjezdu.
PALISÁDA
dřevěná hradba, tvořená řadou svisle kladených, do země zaražených sloupů nebo kůlů, nahoře zahrocených
PANELACE, PANELOVANÍ
Panelace, panelování obloženi stěny dřevěnými deskami (panely) nebo dekorativní způsob členění plochy stěny orámovanými poli, napodobující tuto techniku. V gotice je oblíbenou formou p. kružbová
PARKÁN
volné prostranství mezi patou hradební zdi a hranou příkopu, případně parkánovou zdí, nižší než vlastní hradba, jež tuto hranu sleduje.
PARTER
rovinná část zahrady, rozdělená na pravidelné záhony, charakteristická pro francouzský park s přísně geometrickým uspořádáním
PAS
klenutý oblouk, který odděluje jednotlivá travé křížové klenby nebo vzpírá valenou klenbu
PASTOFORIUM
schránka hostie v podobě malé věžovité architektury umístěné volně nebo při stěně presbytáře, srovnej sanktuarium
PAŠIJE
"passio - utrpení", pašijový cyklus - ve výtvarném umění soubor námětů Kristova utrpení
PATKA
Patka v architektuře spodní část sloupu, pilíře, pilastru, p. klenby - konstrukční prvek k uložení klenby do zdiva
PATROCINIU
jméno světce, patrona kostela
PAVILON
drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
PAVLAČ
otevřená chodba, vysazená vně budovy na krakorcích, konzolách
PAVLÁN
balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
PERISTYL
vnější sloupový ochoz antických chrámů nebo vnitřní ochoz nádvoří obytných budov
PIANO NOBILE
poschodí vznešené", hlavni podlaží zámku nebo paláce, určené pro honosné reprezentační prostory, velký sál apod., zpravidla umístěné v prvním patře nebo zvýšeném přízemí
PILASTR
svislý architektonický článek vnější fasády budovy s dekorativní funkcí, na rozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou (viz apsida)
PILÍŘ
svislý podpěrný článek čtyřbokého nebo polygonálního půdorysu, zpravidla opatřený hlavicí a patkou
PLACKOVÁ KLENBA (ČESKÁ PLACKA)
Placková klenba klenba tvořená výsečí kopule nad čtvercovým půdorysem, se segmentovými čely, rozšířená v baroku a klasicismu
PLÁŠŤOVÁ ZEĎ(HRADBA)
hradba zpravidla mohutné konstrukce, převyšující a (chránící) svou hmotou vnitřní zástavbu; často představuje hlavnní ochranný prvek hradu
PLENTA
v architektuře stěna vyzděná z kamene (spojovacího hlínou nebo kladená na sucho), která není samonosná, ale opírá se o těleso valu (u hradišť tzv. čelní kamenná p.) nebo lemuje zaoblené stěny, zemnice, šíje apod.
POLOCHOSTROPÝ
neklenutý interiéruzavřeným rovným (plochým) stropem
PODSEBITÍ
obranný ochoz, umístěný v koruně hradební zdi či jiné fortifikační stavbě, s otvory v podlaze ( "bytí pod sebe")
POLOPATRO
snížené podlaží, zpravidla nad posledním patrem
POLYCHROMIE
mnohobarevnost, zpravidla pestrá barevná úprava povrchu soch, reliéfů, též v architektuře u článků, fasád atd.
POLYGON
mnohoúhelník
PORTÁL
Portál architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjez do budovy. Podle tvaru záklenku (oblouku) - půlkruhový (plný), lomený (hrotitý), trojlistý (typ hrotitého), Portálsegmentový (menší než půlkruh), oslí (dvě esovitá ramena, sbihající se ve špičatém vrcholu), záclonový - drapérový (ze dvou či vícevypouklých segmentů, tudorský(tupě hrotovitý) nebo s vodorovným překladem, sedlový (pravoúhlý s koutovými výplněmi) atd. podle typu architektonického orámování - ústupkový, bosovaný, edikulový, šambránový atd.
PORTIKUS
otevřená sloupová předsíň před hlavním vchodem
PORTRÉT
podobizna, zobrazení lidského jedince v individualizované podobě
PREDELA
malovaná deska nebo vyřezávaný reliéf oltáře (viz oltář)
PRESBYTERIUM PRESBYTÁŘ, KNĚŽIŠTĚ, CHÓR
ústřední prostor kostela, kde je umístěn oltář
PREVET
Prevet záchod ve formě arkýře, vysazeného na krakorcích
PROFÁNNÍ
původně nezasvěcený, p. architektura - civilní, světská na rozdíl od sakrální
PŘEDHRADÍ
hospodářská složka hradu obsahující nezbytné provozní (kovárna, stáje, mlýn, pivovar atd.) a obytné (obydlí čeledi) stavby, vydělená do samostatného, zpravidla opevněného prostoru v předpolí hradu. Předhradím je vedena přístupová cesta do hradu, plní tedy i fortifikační funkci.
PŘEKLAD
vodorovný architektonický článek (nosník), sloužící k přepažení dvou svislých podpor (u portálu, dveří, okna, krbu)
PŘIHRÁDEK
rozšířený parkán
PŘÍKOP
fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem terénu; obvodovv, p. uzavírá kolem dokola celý hrad. Dále rozlišujeme suchý nebo vodní p., vyzděný p, někdy tvořící jen krátký úse: zajištující bránu, atd.
PŘÍPORA
Přípora svislá podpěra při stěně nebo na pilíři, nesoucí klenební žebro, s hlavicí (nebo bez), dříkem tvaru polosloupku a patkou. P redukovaná (zkrácená) nedosahuje na zem, p. svazková vzniká spojením více přípor

PUTTI
Putti výtvarné zpodobení nahých dětských pos

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.