Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

KACHEL
základní stavební článek kachlových kamen, zhotovených z pálené hlíny ve dvou zakladních typech - nádobkový s otevřeným krouhlým či pravoúhlým ústím nebo komorový s reliéfně zdobenou čelní vyhřivací stěnou a zadní částí, tzv.komorou.
KAMNA
otopné zařízení sloužící k nepřímému vytápéní místnosti, je vytvořeno z keramických kachlů, od 16. století rovněž z litinových plátů. Plocha kamen poskytovala prostor pro reliéfní či později malovanou výzdobu.
KALVÁRIE
„calva" - lebka, označení Golgoty, hory Kristova ukřižování; též ikonografický typ: Kristus na kříži s dvojicí ukřižovaných lotrů a postavami P Marie a sv. Jana Evangelisty.
KAPITULNÍ SÍŇ
hlavní společenská místnost kláštera (komendy), sloužící ke shromažd'ování celého konventu, slavnostním aktům i pravidelnému čtení
KAPLE
menší sakrální architektura, soukromá bohoslužebná místnost, bez farní funkce. Hradní k., hřbitovní k. atd.
KARTUŠ
Kartuš dekorativně orámované oválné či jinak tvarované pole, nesoucí znak, nápis nebo letopočet, popřípadě prázdné, sloužící jako dekorativní prvek v architektuře, malbě, apod.
KARYATIDA
podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
KASEMATY
chodby v přízemí či suterénu pevnosti, vybudované uvnitř hradeb jako palebná postavení, sklady atd.
KASTEL
hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt)
KAZATELNA
tribuna mezi kněžištěm a lodí kostela, ze které káže kněz; zpravidla se pojí ke stěně nebo sloupu, zastřešuje ji baldachýn. Noha kazatelny může být sochařsky ztvárněna.
KAZETOVÝ STROP
strop složený z kazet, jednotlivých polí s vpadlým středem, často s profilací a reliéfní nebo malířskou výzdobou
KLADÍ
Kladí vodorovná konstrukce (tvořená architrávem, vlysem a římsou) spočívající na svislých podpěrách


KLÁŠTERNÍ KLENBA
Klášterní klenba klenba vzniklá kolmým průnikem dvou valených kleneb na půdorysu čtverce, kdy - na rozdíl od klenby křížové - se tlaky svádějí na podpory po celém obvodu. Objevuje se v renesanci.
KLENBA
samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba.
KLENÁK
Klenák stavební článek oblouku klenby (kámen, cihla, tvarovka), k. ve vrcholu oblouku je zpravidla větší, někdy nese znak, letopočet - hlavní k.
KONCHA
Koncha čtvrtkulová klenba apsidy nebo niky
KONTRESKARPA
vnější strana hradebního příkopu
KOMENDA
opevněné sídlo rytířského řádu s prvky hradní a klášterní architektury
KONZOLA
Konzola ze zdi vystupující nosný architektonický článek, který podpírá římsu, balkón, sochu, klenební žebro, často je dekorativně ztvárněný. K. figurální, vegetabilní, svazková, jehlancová, kuželová
KRAB
Krab dekorativní prvek gotické architektury ve tvaru svinutého zprohýbaného listu, umistovaný na hranu fiál, opěrných oblouků, štítů nebo vimperkůKRAKOREC
Krakorec nosný článek vystupující ze zdi, zpravidla složený ze dvou a více na sebe kladených a odstupňovaných kamenných dílů (mohutnější než konzola), který nese ochoz, balkón, arkýř; prevet (viz arkýř konzola, vpadlina)
KRB
Krb otopné zařízení s otevřeným ohněm, sloužící k ohřevu i částečnému osvětlení místnosti, svým architektonickým a výtvarným řešením podléhá slohovému vývoji, např. tzv. vlašský L a k. renesančního období
KROUŽENÁ KLENBA
Kroužená klenba klenba s žebry vedenými v křivkách, tvořícími složité obrazce; charakteristická pro pozdní gotiku
KRUCHTA (KÚR)
hudební tribuna v západní části kostela
KRUŽBA
Kružba souměrný obrazec, který tvoří dekorativní výplň oblouku okna nebo arkády, zábradlí, tympanonu, není-li ve volném prostoru, mluvíme o liché (slepé) kružbě či kružbové panelaci, např. v ploše stěny, konzoly, hlavice
KRYPTA
podzemní prostor, zahloubený pod chórem kostela, sloužící k uchovávání relikvií nebo k pohřbu významných jedinců
KŘÍDLO
část stavby definovaná průběhem podélné ~ osy, případně ještě výškou či šířkou
KŘÍŽOVÁ KLENBA
Křížová klenba klenba vzniklá kolmým průnikem dvou kleneb valených, tlaky klenby jsou svedeny do čtyř opěrných bodů v rozích. Hrany v místě průniku mohou být zpevněny žebry. Žebrová křížová klenba je charakteristická pro gotické stavitelství.
KOPULE
Kopule klenba nad kruhovým, oválným nebo elipsovým půdorysem
KURIE
dvůr
KURTINA
úsek hradby, vymezený dvěma sousedními věžemi, baštami nebo bastiony
KYTKA
Kytka dekorativní ukončující článek na vrcholu fiály, vimperku apod.

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.