Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna_u zámecké zahrady_Zámek Český KrumlovBloková stavba s mansardovou střechou navazuje na severní nároží zámecké zahrady. Její podélná osa je orientována jihozápad-severovýchod. Objekt není spojen se zámeckou zahradou přímo, protože leží dosti hluboko pod její úrovní. Nad úroveň balustrády vystupuje pouze střecha, krytá pálenou krytinou, a mohutný komín se štukatérsky zdobenou hlavou. Svým dlouhým nízkým průčelím se budova otvírá směrem k přilehlé terase bývalé Letní jízdárny, na níž navazuje i funkčně - Zámecká jízdárna sloužila k výcviku v jízdě na koni v době, kdy to neumožňovalo nepříznivé počasí na Letní jízdárně. Mezi Letní a Zámeckou (Zimní) jízdárnou je obdělníkový nástupní prostor, který je na jihozápadní straně vymezen opěrnou zdí Dolního parteru zámecké zahrady. Tato zeď je členěna velkou nikou  zakončenou konchou. Úzké severozápadní průčelí Zámecké jízdárny vyrůstá ze skalnatého svahu, otevřeného do prostoru Jelení zahrady. V současnosti je průčelí zakryto porostem vzrostlých stromů.  

Součástí objektu bývaly také stáje pro koně, trojlodní prostor o devíti klenebních polích, sklenutý do čtyř sloupů a vybudovaný pod terasou Dolního parteru zámecké zahrady.

 

Stavebně historický vývoj:

Prostor dnešní Zámecké jízdárny byl v 16. století pravděpodobně součástí původní rožmberské zahrady, uváděné jako zahrada nad zámkem. Svědčí o tom jednak výše uvedená nika v opěrné zdi - bez kompoziční vazby k terase Letní jízdárny a budově Zámecké jízdárny - a dále nález opěrné zdi pravděpodobně renesančního původu na přístupové cestě od zámku. 

Dva plány "Nové zahrady", datované kolem roku 1702, ukazují v prostoru dnešní budovy jízdárny blíže neurčenou stavbu, obsahující jednu místnost, přístupnou třemi dveřními prostory a osvětlenou třemi okny, z toho jedním sdruženým. 

Stavba budovy Zámecké jízdárny byla prvním počinem mladého knížete Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu (vládl v letech 1741 - 1782) při přestavbě jeho českokrumlovského sídla v duchu vídeňského rokoka. 

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna - detail štukové výzdoby_Zámek Český KrumlovProjekt vypracoval vídeňský architekt Andreas Altomonte, pozdější císařský dvorní a polní inženýr a dvorní divadelní kreslič. Jízdárna se stavěla v letech 1744 - 1746. Vcelku prostou stavbu krášlí nad vchody a na východním čele štuková výzdoba sochaře Jana Antonína Zinera (1708 - 1763), absolventa vídeňské akademie. Některé detaily jsou dílem vídeňského štukatéra Matyáše André. Motivy výzdoby supraport a štítu jsou čerpány z dobových vojenských reálií - vojenské prapory, kopí a jiné bojové rekvizity a trofeje dodávají jinak velmi hravé a místy až vtipné štukové výzdobě triumfální výraz.

Architektura Zámecké jízdárny (uspořádání jejího prostorného vnitřního sálu se dvěma balkóny, portály i severovýchodní štít) je krumlovskou monumentálních realizací Emanuela Fischera z Erlachu při přestavbě vídeňské císařské rezidence. Severovýchodní štít s bohatou plastickou výzdobou se původně výrazně uplatňoval v dálkových průhledech přes Jelení zahradu.

Na sochařské výzdobě interiérů s J. A. Zinnerem spolupracoval štukatér Matyáš André a budějovický mistr Josef Dietrich. Malířskou výzdobu jízdárny provedli František Jakub Prokyš a Josef Putz. Dvorní vídeňští malíři Jan Canton s Martinem van Meytensem vytvořili kolem roku 1745 rozměrné závěsné jezdecké portréty knížete Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu a jeho manželky Marie Terezie, rozené princezny z Liechtensteinu, umístěné ve štukových rámech nad bočními vraty jízdárny. 

Jako celek představuje architektura Zámecké jízdárny svým intaktním a v mnoha detailech zachovaným výrazem mimořádnou historickou hodnotu. Svou koncepcí, výzdobou, prostorovým měřítkem a především rešením průčelí stavby prezentuje věrně rysy vídeňského rokoka a i tím je v českých zemích ojedinělá.

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna - koncertní využití_Zámek Český KrumlovZámecká jízdárna sloužila svému původnímu účelu až do začátku II. světové války. V poválečném období byl sál jízdárny využíván jako tělocvična a sklad souboru kulis ze zámeckého divadla. Ve 2. polovině 70. let 20. století byla Zámecká jízdárna přebudována pro kulturně společenské využití.  

 

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna_u zámecké zahrady_Zámek Český Krumlov