Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Další významné památkové objekty v okolí zámku

Český Krumlov

 

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

Dívčí Kámen, monumentální romantická zřícenina situovaná na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy, je jednou z nejrozsáhlejších a nejdochovalejších středověkých památek v České republice. Gotický hrad byl založen pány z Rožmberka v roce 1349 a týmž rodem byl opuštěn roku 1506. Oblast hradu byla vyhlášena přírodní rezervací, která je rovněž součástí CHKO Blanský les. Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 9 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov…www.divcikamen.cz

 

Zřícenina hradu a kláštera Kuklov

Na skalnaté lesní vyvýšenině se nacházejí zříceniny hradu ze 14. století, sestávající se ze zbytků zdiva a hradního příkopu vylámaného ve skále. Poblíž hradu jsou rovněž situovány zříceniny kláštera paulánů z konce 15. a první poloviny 16. století. Dochovány jsou obvodové zdi  pozdně gotického jednolodního kostela, zbytky klášterních budov se zachovaly pouze ve zdivu domů, které vznikly později okolo zřícenin kláštera. Zříceniny hradu a kláštera Kuklov se nachází asi 17 km od Českého Krumlova.

www.obecbrloh.cz  

 

Klášter Vyšší Brod                                                                                           Národní kulturní památka

Cisterciácký klášter situovaný na pravém břehu řeky Vltavy je nejvýznamnějším českým rodovým mauzoleem, s kontinuitou od 13. do 17. století. Nachází se asi 30 km od města Český Krumlov…

www.klaster.vyssibrod.cz

 

Zámek Bechyně

Renesanční zámek, dominanta města Bechyně, situovaný nedaleko jihočeského města Tábor, byl založen králem Přemyslem Otakarem II. v 60. letech 13. století. Hrad, za dobu své existece, prošel rukama předních českých aristokratických rodů.. Největších stavebních úprav se hrad dočkal v poslední třetině 16. století za vlády Petra Voka z Rožmberka, který se zde roku 1580 ženil s Kateřinou z Ludanic.. Od roku 1715 až do roku 1948 vlastnili zámek členové hraběcího rodu Paarů. V roce 1948 byl zámek Paarům zkonfiskován. V 90. letech minulého století získali Paarové zámek zpět v restitučním řízení, vložili jej do akciové společnosti Panství Bechyně, která jej veřejnosti zpřístupnila v roce 1998. Zámek, obklopený empírovým parkem, se nachází asi 71 km od Českého Krumlova.

www.zamek-bechyne.cz

www.panstvi-bechyne.cz

 

Hrad a město Písek

Písecký hrad, zbudovaný na okraji vyvýšeniny nad řekou Otavou - v západní části stejnojmenného města, je významnou ukázkou českého raně gotického stavitelství. Ne zcela tradiční výšinný hrad, začleněný do městského opevnění a rostoucí společně s královským městem, byl založen králem Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století na ochranu zlatonosných ložisek řeky Otavy. Do současnosti se zachovala pouze část jižního křídla a západní křídlo, bývalý královský palác. V části areálu, od roku 1884, sídlí Prácheňské muzeum. Město Písek, město v "moři lesů", jehož střed byl vyhlášen městskou památkovou zónou a mezi jehož pamětihodnosti náleží i nejstarší kamenný most v Čechách - národní kulturní památka, se nachází 80 km od Českého krumlova.

www.icpisek.cz 

 

Zámek Orlík     

Původní královský hrad, vystavěný na skalnatém útesu nad údolím řeky Vltavy, byl poprvé písemně zmiňován v polovině 13. století. Od poloviny 14. století prošel hrad rukama mnoha aristokratických majitelů.. Od roku 1719 byl zámek Orlík, společně s přilehlým panstvím, ve vlastnictví knížecího rodu Schwarzenbergů. Orlicko-zvíkovská větev rodu Schwarzenbergů iniciovala poslední významnou novogotickou stavební úpravu zámku v letech 1849 - 1860. Orlická rezidence byla v roce 1948 Schwarzenbergům zkonfiskována. V roce 1992 byl zámek Orlík navrácen původním majitelům, Schwarzenbergům. Novogotický zámeček, obklopený krajinářským parkem a doplněný o stavbu rodové hrobky (ze 60. let 19. století) se nachází asi 97 km od Českého Krumlova.

www.zamek-orlik.cz

www.schwarzenberg.cz

 

Hrad Strakonice                                                                                               Národní kulturní památka

Vlastní hrad byl založen v první třetině 13. století. Již v roce 1243 daroval Bavor I. a jeho manželka Bolemila část strakonického hradu řádu maltézských rytířů, johanitů. Krátce po roce 1243 vystavěli johanité mezi kostelem (tehdy ještě sv. Vojtěcha) a hradním palácem křížovou chodbu s ojedinělými cihlovými žebry a nechali ji vyzdobit nástěnnými malbami (I. třetina 14. stol.). Tyto fresky jsou nejrannějším cyklem nástěnných maleb severně od Alp a znázorňují učitelskou činnost Krista. V držení rodu Bavorů byl strakonický hrad až do roku 1402, kdy jej z důvodu špatného hospodaření rod odprodal celé panství řádu johanitů. Strakonice se v roce 1420 staly sídlem johanitského velkopřevorství. V roce 1694 bylo velkopřevorství trvale přestěhováno zpět do Prahy. Tím význam Strakonic začal pomalu upadat. Hrad byl opuštěn a začal chátrat.V letech 1714 -1721 velkopřevor Leopold Dubský z Třebomyslic nechal postavit barokní palác a jeho nástupce, Václav Jáchym Čejka z Olbramovic upravil okolí hradu, u zámku nechal zřídit bažantnici, velkou zahradu s altánem směrem k Bezděkovu... Od Českého Krumlova je hrad vzdálen asi 106 km.

www.strakonice.net