Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Jan Kristián I. z Eggenberka (1641 - 1710)

kníže Jan Kristián I. z EggenberkuJan Kristián se narodil jako druhé dítě knížete Jana Antonína I. z Eggenberka a markraběnky Anny Marie Braniborské.

V roce 1654 se, spolu se svým mladším bratrem Janem Seyfriedem, stal posluchačem jezuitské univerzity ve Štýrském Hradci a v roce 1660 se oba bratři vydali na studijní cestu, v jejímž průběhu (v průběhu tří let) navštívili Německo, Španělsko, Spojené Nizozemí, Francii, Švýcarsko a Itálii, pro cestu do Anglie nedostali matčino svolení. V březnu roku 1663 jim v Římě udělil audienci papež Alexandr VII. a v červnu téhož roku se vrátili do Štýrského Hradce. Po návratu z cest nastal čas, aby bratři dořešili spory o dědictví po otci. V červnu roku 1665 souhlasil kníže Jan Kristián s rovným rozdělením majetku a krátce nato se, v doprovodu svých úředníků a služebnictva, odebral do Českého Krumlova, který si zvolil za své stálé sídlo. Spory s bratrem, zejména o říšské statky a úřady se táhly až do roku 1672.

Roku 1666 se kníže ve Vídni oženil s hraběnkou Marií Ernestinou ze Schwarzenberka a s příchodem kněžny, vzdělané a uměnímilovné dámy, přišlo do Českého Krumlova i nové období rozkvětu. Oba dva manželé byli velkorysí, měli zájem o umění, což dokládá bohatý kulturní život na jejich dvoře. Významné společenské postavení, nutnost přiměřeného společenského vystupování a v neposlední řadě soukromý zájem o umění vedly oba manžele k postupným stavebním úpravám zámku, aby odpovídal všem dobovým nárokům na vybavení vévodské rezidence a v 80. letech 17. století nechali manželé postavit samostatnou divadelní budovu pro svou hereckou skupinu.

Kníže Jan Kristián byl schopným hospodářem, který nechal mnohé na svých panstvích vylepšit, a který na Šumavě zakládal nové osady a rozhodující měrou přispěl k osídlení předtím zcela nepřístupných lesních oblastí.  Kníže byl rovněž zbožným člověkem s přijatelným sociálním cítěním, v období své vlády mnoha měšťanům a cechům na svém majetku udělil nebo vylepšil privilegia.

Bezdětný Jan Kristián zemřel ve svém paláci v Praze na Hradčanech roku 1710 a podle závěti z roku 1696 a dodatku k ní z roku 1710 učinil univerzální dědičkou svého majetku svou manželku Marii Ernestinu. Kněžna-vdova určila ve své závěti z roku 1717 dědicem synovce Adama Františka ze Schwarzenberka, sama zemřela v roce 1719.

 

Přehled koupí jihočeských panství a statků:

1650, 15. července

Statek Keblany:

* koupili poručníci Jana Kristiána a Jana Seyfrieda z Eggenberka od 

   Václava Hýzrle z Chodů za 565 zlatých

 

1651, 19. června

Dvůr ve Lhotce:

* koupili poručníci Jana Kristiána a Jana Seyfrieda z Eggenberka od Lva

   Kolichreita z Kolichreitu za 2 500 kop grošů míšeňských

 

1652, 17. dubna

Dvůr v Libotíně:

* koupili poručníci Jana Kristiána a Jana Seyfrieda z Eggenberka od 

   Václava Hýzrle z Chodů za 565 zlatých

 

1655, 30. ledna

Tzv. Pavlíkovský dvůr ve Lhotce a mlýn Moučků:

* koupili poručníci Jana Kristiána a Jana Seyfrieda z Eggenberka od 

   Viléma Jana Kunáše z Machovic za 1 250 kop grošů míšeňských

 

1660, 21. června

Hamr u Dobrkovic:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Petra Guolfingera ze Steinsberku za 

   150 kop grošů míšeňských

 

1662, 20. prosince

Statek Červený Újezdec:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od hraběnky Maxmiliány Eleonory z 

   Kufsteinu, rozené ze Švamberka, za 37 348 kop grošů míšeňských 4 

   denáry

 

1666, 1. prosince

Statek Dub u Tábora:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Marie Alžběty Odkolkové, rozené

   Kotvicové, za 15 428 kop 34 grošů míšeňských

 

1668, 3. května

Statek Chlum u Křemže:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Oldřicha Častorála z Dlouhé Vsi za 

   15 000 kop grošů míšeňských

 

1678, 20. prosince

Statek Chlumeček:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Jana Augustina Milíčovského z 

   Brunberka za 10 000 zlatých

 

1679, 20. prosince

Statek Myslín:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Evy Ludmily Měsíčkové, ovdovělé

   Loubské rozené z Kalenic, za 24 300 zlatých

 

1680, 13. června

Dvůr ve Světlíku:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Adama Watzla za 1 300 zlatých

 

1688, 18. února

Dvůr Bartochov:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od dědiců Martina Prunera za 1 500 

   zlatých

 

1688, 6. března

Statek Běleč:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Jana Chlumčanského z Přestavlk a 

   Chlumčan za 15 000 zlatých

 

1696, 16. ledna

Statek Kosmo:

* koupil Jan Kristián z Eggenberka od Alžběty Salomeny Plotové, rozené

   Eichhornové z Reichenbachu, za 2 600 zlatých

 

 

Zdroj:

www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_jakzeg.xml

alois-sassmann.wz.cz/eggenberg.pdf