Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

INFORMATIVNĚ PŘELOŽENÁ VERZE 

whc.unesco.org/en/sessions/33COM/documents/

Stav ochrany objektů Světového dědictví zapsaných v Seznamu Světového dědictví
1.Historické centrum Českého Krumlova (Česká republika) (C617)
Rok zapsání do Seznamu Světového dědictví
1992
 
Kritéria
(iv)
 
Rok (y) zápisu v Seznamu Světového dědictví v ohrožení
N/A
 
Předchozí rozhodnutí komise
29COM 7B, 30 COM 7B.83, 31 COM 7B.109
 
Mezinárodní pomoc
Celková přidělená částka: mimořádná pomoc (USD 50.000) v roce 2003 k obnově historického centra Prahy a centra Českého Krumlova, která byla vážně poničena povodněmi v říjnu 2002.
UNESCO zvláštní rozpočtové fondy
N/A
 
Předchozí kontrolní mise
Leden 2005: ICOMOS reaktivní kontrolní mise
 
Hlavní ohrožení uvedené v předchozí zprávě
Otáčivé 80 místné divadlo přeměněno ve stálou budovu
 
 
Ilustrační materiál
whc.unesco.org/en/list/617
 
Současné problémy
Od roku 2005 reaktivní kontrolní mise důrazně podporuje přemístění otáčivého divadla ze zahrady ze 17. století, které má velmi škodlivý vliv na tuto část majetku. Ve své zprávě týkající se stavu zachování majetku, datované 28. ledna 2009, smluvní stát opětovně zdůraznil nutnost možnosti inscenovat představení ve venkovním divadle do té doby, nežli bude vyřešena nová lokace pro otáčivé divadlo. Zpráva také informuje, že průzkumy a analýzy prostoru zájmu a širšího okolí byly předloženy Městskému úřadu Českého Krumlova v druhé polovině roku 2008 a že první změny územního plánu Českého Krumlova budou prodiskutovány v roce 2009.
Toto bylo uvedeno v  rozhodnutí datovaném 29. října 2008, vydaného Stavebním úřadem městského úřadu Český Krumlov, který s přihlédnutím k současnému charakteru stavby, povoluje změnu užití stavby otáčivého venkovního divadla v zámecké zahradě SHZ Český Krumlova.
 
a)      Datum demontáže stávajícího divadla
Zpráva potvrzuje, že nejzazší termín užití stávajícího otáčivého venkovního divadla byl prodloužen do 30. září 2009, nejzazší termín pro demontáž otáčivého     venkovního divadla byl prodloužen do 31. prosince 2009 a nejzazší termín pro obnovu zasaženého prostoru do původního stavu byl prodloužen do 30. dubna 2010.
 
b)      Časový plán převezení divadla do nárazového pásma
Žádný časový plán nebyl poskytnut, avšak zpráva uvádí, že zde byl vždy záměr
pokračovat v provozování divadla ve volné přírodě, dokud nebude postaveno nové
divadlo.
 
c)       Dopad nového divadla
Smluvní stát zdůraznil, že si je plně vědom své povinnosti udržovat výjimečnou
světovou hodnotu majetku, jeho celistvosti a autentičnosti. Nicméně, k přípravě
celého projektu, stejně tak jako k vyhlášení výběrového řízení či architektonického
konkurzu, bude potřeba čas k podniknutí nezbytných kroků, zahrnujících změnu
územního plánu městského úřadu města Český Krumlov. Národní památkový ústav
stanoví bezpečnostní a technické podmínky, které zajistí, že dopady na prostředí
zámecké zahrady způsobené otáčivým divadlem budou minimalizovány.
 
d)      Problémy se zachováním
Smluvní stát poskytl také detailní informace, zvláště pak k problémům zabývajících
se současnou záležitostí památkové péče spadajících pod státní autority, k 
problému místní péče, využití prostoru a plánování a vedení a ochrany památek
v historickém centru města a zámku Český Krumlov, k principům a územnímu
rozvoji jihočeského regionu, k plánu restaurování budov bez hranic majetku a jeho
ochranné pásmo, k programu zachování městské památkové zóny Plešivec – Český
Krumlov v rozmezí 2004-2010; k akčnímu plánu rozvoje města Český Krumlov 
v rozmezí 2008-2010; ke konceptu restaurování SHZ Český Krumlov (2004-2010), 
demolicím uvnitř ochranné zóny městské památkové rezervace, k ochraně krajiny,
zelených panoramat horizontu a parků v historickém centru Českého Krumlova  a ke stavebním úpravám fasád horního hradu.   Zpráva zahrnuje popis všech
hlavních restaurovaných projektů, prací, a některých nových budov navrhovaných
v ochranném pásmu dle Paragrafu 172 Provozních pokynů.
Smluvní stát také zmínil, že státní správa s odpovědností za ochranu místních a 
hmotných památek se v minulosti dopustila jistých chyb v rozhodnutích, kterých se 
v budoucnu vyvaruje.
 
e)      Plán rozvoje
            Smluvní stát podtrhuje, že podrobné zpracování plánu rozvoje bude hlavní prioritou Strategického plánu pro rozvoj města v roce 2009. Bude financován z programu Ministerstva kultury „Podpůrný program pro památky UNESCO“. Navíc se předpokládá zahájení „Plánu ochrany památných míst a památných zón“ k 1. lednu 2009.
 
Centrum světového dědictví (The World Heritage Centre) a ICOMOS považuje za nezbytné, ačkoli je zaznamenán pokrok k odstranění otáčivého divadla z blízkosti Bellarie (letohrádek) v zámecké zahradě, požadovat více informací a plánů k navrhované lokaci pro přesun otáčivého divadla stejně tak jako odhad celkových dopadů.
 
Koncept rozhodnutí:     33COM 7B.97
 
Komise Světového dědictví,
 
1.      Prostudovala dokument WHC-09/33.COM/7B
2.      Připomněla rozhodnutí 31 COM 7B.109, jež přijala při svém 31. Zasedání
         (Christchurch, 2007)
3.      Povšimnula si snahy smluvního státu zabezpečit ochranu a hospodaření
         majetku patřícím do Světového dědictví
4.      Také zaznamenala, že demontáž otáčivého divadla byla prodloužena
         do 31. prosince 2009 a že nejzazší termín úpravy zasaženého prostoru
         bylo prodlouženo do 30. dubna 2010 a požádala smluvní stát o předložení
         detailního projektu k lokaci nového divadla a jeho přesné pozice
         a hodnocení dopadu.
5.      Dále poznamenala se znepokojením, že smluvní stát plánuje pokračovat
         s užíváním majetku k venkovním divadelním aktivitám
6.      Znovu zdůraznila smluvnímu státu, že ve shodě s paragrafem
         119 Provozních pokynů, by smluvní stát měl zajistit, aby trvalé využívání
         nemělo vliv na výjimečnou světovou hodnotu, celistvost a autentičnost
         majetku.
7.      Také doporučuje smluvnímu státu předložit Centru Světového dědictví
         do 1. února 2011 aktualizovanou zprávu o vývoji týkajícího se opatření
         k výše zmiňovanému problému, k ezhodnocení Komisí Světového dědictví
         na jejím 35. Setkání v roce 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PŮVODNÍ VERZE ZPRÁVY KOMISE CENTRA PRO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ
 
 
WHC.09 /33.COM /7B
State of conservation of World Heritage properties inscribed
on the World Heritage List
 
1.        Historic Centre of Cesky Krumlov (Czech Republic) (C 617)
Year of inscription on the World Heritage List
1992
Criteria
(iv)
Year(s) of inscription on the List of World Heritage in Danger
N/A
Previous Committee Decisions
29 COM 7B.101; 30 COM 7B.83; 31 COM 7B.109
International Assistance
Total amount allocated to the property: Emergency Assistance (USD 50,000)
in 2003 for the restoration of the Historic Centre of Prague and the Historic
Centre of Cesky Krumlov which were severely damaged by the floods of August
2002. 
UNESCO Extra-budgetary funds
N/A
Previous monitoring missions
January 2005: ICOMOS reactive monitoring mission
Main threats identified in previous reports
Revolving 80-seat theatre transformed into a permanent building
Illustrative material
Current conservation issues
The 2005 reactive monitoring mission strongly supported the removal of the
revolving theatre from the 17th century’s garden, which has a major detrimental
impact on this part of the property.
 
In its report on the state of conservation of the property dated 28 January 2009,
the State Party reiterated the necessity to have the opportunity to produce open-
air theatre performances until a new location for the revolving theatre has been
resolved. 
 
The report also informs that the surveys and analyses of the area of interest and
the wider surroundings were submitted to the Municipality of Český Krumlov in
the second half of 2008 and the first changes to the Land Use Plan of Český
Krumlov will be discussed in 2009. It was stated in the Decision dated
29 October 2008, issued by the Building Authority of the Municipality of Český
Krumlov, that with regard to the current character of the construction, a change
of use of the revolving amphitheatre construction in the castle gardens of the
Český Krumlov State Castle and Chateau is permitted.
 
a)Date for dismantling of the existing theatre
The report confirms that the deadline for use of the existing revolving
ampitheatre has been extended to 30 September 2009, the deadline for
dismantling the revolving amphitheatre has been extended to 31 December
2009 and the deadline for rehabilitating the affected areas into the original
condition has been extended to 30 April 2010. 
 
b) Timetable for transferring the theatre to the buffer zone
No timetable has been provided, but the report states that it was always the
intention to continue playing theatre in the open air until the new theatre is built.
 
c)Impact of a new theatre
The State Party underlined that it is fully aware of its obligations to maintain the
Outstanding Universal Value of the property, its integrity and authenticity.
However, the preparatory stage for the entire project as well as its tender stage
or the architectural competition would require time for undertaking the
necessary steps, including the modification of the Land Use Plan of the
Municipality of Český Krumlov. The National Institute for the Protection and
Conservation of Monuments and Sites is setting the safety and technical
conditions, so that the negative impacts of the revolving amphitheatre operation
on the castle garden environment are minimized.
 
d)Conservation issues
The State Party provided also very detailed information, in particular on
problems concerning current issues in monuments conservation identified
by the state administration authorities, site management issues, land use
and planning and management and protection of monuments in the
historic centre of the town and castle of Český Krumlov, principles and
territorial development of the South Bohemian region, plan of restoration
of buildings within the boundaries of the property and its buffer zone, the
programme of preservation of the municipal heritage site of Plešivec-
Český Krumlov for the period of 2004-2010; an action plan of development
of the Town of Český Krumlov for the period 2008 – 2010; a concept for
the restoration of the state castle and chateau in Český Krumlov (2004-
2010), demolitions within the buffer zone of the municipal heritage site,
protection of the landscape, green skyline horizons and parks in the
Historic Centre of Český Krumlov; and structural restoration of the Upper
Castle facades. The report included a description of all major restoration
projects, works, and any new buildings proposed in the protected area
according to Paragraph 172 of the Operational Guidelines.
 
The State Party also mentioned in the report that the state administration with
the responsibility for local and material monument conservation had previously
made certain mistakes in the decision-making which would be avoided in the
future.
 
e) Management plan
The State Party underlined that, in 2009, the elaboration of the management
plan is the main priority of the Strategic Plan for Town Development. It will be
financed through the programme “Support Programme for UNESCO Monuments”
by the Ministry of Culture. In addition, the “Plan of Protection of Heritage Sites
and Heritage Zones” is expected to start on 1 January 2009.
 
The World Heritage Centre and ICOMOS consider that although progress is being
made towards removal of the revolving theatre from the vicinity of the Bellaria
Pavillon (summerhouse) in the castle garden, more information on the proposed
location of the replacement revolving theatre and proposed plans are required,
as well as a full impact assessment.
 
Draft Decision:         33 COM 7B.97
The World Heritage Committee,
1.       Having examined Document WHC-09/33.COM/7B,
2.       Recalling Decision 31 COM 7B.109, adopted at its 31st session (Christchurch, 2007), 
3.       Notes the efforts of the State Party to ensure the protection and management of the World Heritage property;
4.       Also notes that the dismantling the revolving amphitheatre is extended to 31 December 2009 and the deadline for rehabilitating the affected areas into the original condition is extended to 30 April 2010 and requests the State Party to submit the detailed project for the new theatre location and its exact position as well as an impact assessment;
5.       Further notes with serious concern that the State Party plans to continue using the property for open-air theatre activities;
6.       Reiterates its request to the State Party that in accordance with Paragraph 119 of the Operational Guidelines, the State Party should ensure that the sustainable use has no negative impacts on the Outstanding Universal Value, integrity and authenticity of the property;
7.       Also requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2011, an up-dated report on progress made on the measures taken to address the above issues, for review by the World Heritage Committee at its 35th session in 2011.